Subscriu-te a Diari de Manlleu per només 50, € a l'any
 
Per subscripcions o publicitat poseu-vos en contacte mitjançant diaridemanlleu@gmail.com i be per mòbil 636 79 82 05 (Josep Maria Costa).