Anterior Índex Següent

Fundat el 7 de juny de 1898, amb domicili al passeig de Sant Joan 10. Aquesta societat compartia local social amb el Societat Coral El Progreso, i tot i no tenir-hi res a veure la reglamentació era molt semblant l’una de l’altra. Aquesta va ser una societat amb tan sols dos anys d’existència. Tenia com a finalitat l’esbarjo dels seus associats mitjançant una escola i una biblioteca per fer reunions familiars de caràcter instructiu, funcions teatrals, cant coral, balls i un cafè en l’apartat de l’esbarjo. També (i al contrari que les altres associacions) era permès tractar assumptes polítics, sempre que no vulneressin la llei.

Pel que fa als socis, per poder formar part de la societat, s’havia de tenir un ofici, una professió, ser major de quinze anys i tenir bona conducta. La quota a pagar era de tres pessetes d’entrada i unes mensualitats de 50 cèntims de pesseta per al manteniment de la societat. Per ser admès s’havia de presentar una proposta a la junta, que havia de ser avalada per dos socis. Un cop fet aquest pas, estava el nom proposat durant 8 dies de manifest, i si passats aquests dies no hi havia cap oposició, el soci quedava admès. En cas contrari, el nom de l’aspirant a soci seria posat en votació a la pròxima reunió general.

Els socis estaven obligats a seguir el reglament i per tant no podien tenir mal comportament. En cas que un altre soci veiés una mala conducta, tenia l’obligació de comunicar-ho a la junta o al president per tal de que aquests prenguessin les mesures oportunes. Quan un soci creia necessari organitzar una reunió general, havia de presentar una proposta, 8 dies abans de la reunió, que havia de tenir el suport de 10 socis que estiguessin al corrent dels pagaments.

Els socis estaven obligats a exercir els càrrecs col·lectius dins de la societat. També era obligat acceptar els acords que es prenien per majoria absoluta. En canvi els assumptes polítics presos dins la societat no eren obligatoris.

Pel que fa a la junta, durant els seus 2 anys d’existència va tenir com a presidents Joan Sivilla i Vilalta i Pau Caballeria i Mas, que després foren alcaldes de Manlleu. La junta estava formada per un president, un vicepresident, un secretari, un subsecretari, un tresorer, tres vocals i un bibliotecari, càrrecs que es renovaven cada 6 mesos i eren obligatoris i gratuïts. Cada setmana hi havia un vocal de torn que feia complir el reglament i es feia càrrec d’atendre les possibles reclamacions que formulessin els socis.

La junta es reunia un cop al mes per tal de passar comptes i pagar les despeses. Arribat el cas que la junta cregués necessari apujar les quotes, aquesta tenia via lliure a fer-ho sempre que no les arribés a doblar.


Les decisions eren preses sempre que fossin per majoria absoluta i els acords presos a les juntes generals eren totalment inapel·lables.

La societat no es podia dissoldre sense l’acord de les dues terceres parts dels socis. I arribats a aquest punt, un cop pagades totes les despeses, els fons que sobraven es repartirien entre els seus socis.

El dia 23 de juny de 1900, es va celebrar una assemblea extraordinària on es va prendre l’acord, per unanimitat, de dissoldre la societat.

Bibliografia: Xavier Gaja