Anterior Índex Següent

Fundat el 9 de desembre de 1922, estava domiciliat al carrer del Ter 14 baixos. Tenia com a finalitat la defensa dels treballadors, i crear escoles per la gent de classe obrera. Organitzava també tots els dissabtes a la nit i diumenges a la tarda conferències de caràcter instructiu. Aquests sindicat estava afiliat a la CNT d’Espanya i adherit als organismes federatius en defensa dels mateixos ideals. En el moment de la seva constitució tenia 109 socis majors de 25 anys que sabien llegir i escriure. El sindicat estava compost per tants *rams com hi havia a la població. El sindicat no tenia cap mútua, encara que donava via lliure a cada ram que hi formaven part per poder-ne constituir una lliurement. Arribat el cas que un ram decidís crear-ne un no podia obligar els seus socis a associar-se a la mútua, que quedava totalment al marge del sindicat. Cal esmentar també que cada ram tenia via lliure per solucionar els problemes entre treballadors i empresa i donat el cas de voler declarar-se en vaga, n’havien de donar coneixement a tots els rams que formaven part del sindicat. Cada ram nomenava 7 membres en una comissió permanent, que es renovava la meitat cada any. Aquesta comissió tenia l’objectiu d’estudiar les condicions laborals i resoldre els possibles conflictes creats entre treballadors i propietaris.

Pel que fa a la junta, aquesta estava composta per president, vicepresident 1r, vice-president 2n, secretari, vicesecretari 1r, vice-secretari 2n, comptable de setmanes, comptable de mesos, comptable trimestral, tresorer-arxiver, bibliotecari, i 8 vocals. Es reunien el primer diumenge de cada trimestre per tal de fer públic l’estat de comptes entre els seus associats.

En cas de dissolució, estava previst que els fons passessin a publicacions obreres i a ajudar els presos que haguessin estat tancats per qüestions socials. Els mobles serien donats a entitats del mateix caire.

Sense haver protagonitzat cap aldarull, el 1934, el Sindicato Unico de Trabajadores, fou tancat per haver-se declarat l’estat d’alarma a la població per motius de la imminent guerra civil.


*Rams = oficis.

Bibliografia: Xaviar Gaja