Anterior Índex Següent

Fundada el 24 de febrer de 1892, tenia el domicili social a la Gran Via de les Corts Catalanes número 300 de Barcelona. Aquesta associació va ser fundada per dos dels fabricants tèxtils més forts de l’època com eren l’Albert Rusiñol i Vicente Casacuberta. L’associació tenia una durada de 5 anys des de la data de la seva fundació. Això vol dir que cada 5 anys quedava dissolta per tal de poder fer el canvi de junta. La finalitat d’aquesta associació era establir un patronat per als treballadors i fabricants per tal d’evitar i resoldre conflictes entre treballadors i obrers, ja que segons els seus estatuts, l’associació volia fomentar, protegir i defensar els interessos de la indústria mitjançant la regulació dels llocs de treball i salaris del personal. Entre els fabricants associats a part dels ja esmentats hi havia el bo i millor de Manlleu, com eren per posar alguns exemples, els Sr. Almeda, Josep Sanglas, Josep Vilaseca, Francesc Comas i nebots (Can Llanes i El Dolcet) entre d’altres.

Pel que fa als associats, podien ser-ho tots els fabricants que ho volguessin encara que havien de ser proposats per dos socis i era la Junta de Govern qui decidia l’entrada del futur soci. Els associats tenien l’obligació de posar en coneixement a l’associació dels telers i màquines que tenien en funcionament a les seves fàbriques i el nombre de treballadors i duració de contractes salaris a pagar, ja que pagaven una quota anual segons els telers que tenien. “Por cada huso de hilar y cada huso de torcer, 25 centimos de real o seiscientas veinticinco diezmilesimas de peseta” i un màxim de dues pessetes cinquanta cèntims per a cada telar. També estaven obligats a informar dels canvis que introduïen. Els associats estaven també obligats a complir els estatuts sota una clàusula penal. Així si hi havia una irregularitat, la junta de govern de l’associació tenia ple dret per aturar temporalment la fàbrica i calia pagar a l’associació 10 pessetes setmanals per cada teler a la primera setmana i 20 pessetes a partir de la segona setmana.

Pel que fa a la junta, estava formada per un president, un tresorer i un secretari. Els càrrecs eren obligatoris i eren escollits per junta general tenien una obligatorietat d’un any a partir de la data de l’elecció. Un cop passat l’any el càrrec passava d’obligatori a voluntari sempre que l’associat no presentés la dimissió en haver finit l’any d’obligatorietat. Tots els fabricants que assistien a les juntes generals tenien veu i vot, encara que tan sols era vàlid un vot per fàbrica. Cal remarcar que era la Junta de Govern la que tenia més poders que no pas la Junta General, a l’hora de resoldre problemes o reclamacions dels operaris.

En cas de voler dissoldre la societat, era necessari que hi estiguessin d’acord les ¾ parts dels socis. Els fons existents a caixa es repartirien a prorrata entre els associats.

No ha estat possible trobar cap document que indiqui el nombre de socis ni cap data que assenyali la dissolució definitiva.

Bibliografia: Xavier Gaja