L’objectiu d’aquest treball és simplement donar a conèixer una bona part de les societats que varen existir a la nostra vila (segurament n’hi havia moltes més), però per manca de més material no és possible fer-les més àmplies.

Moltes de les societats que hi havia a l’època, no varen arribar a registrar-se mai al Govern Civil de Barcelona, ja sigui perquè era una societat sorgida per un conjunt d’amics en què no hi veien més que un joc i que només buscaven una nova forma d’esbarjo mitjançant els jocs, estalvis econòmics mitjançant cooperatives, o simplement perquè era una associació privada en què els ideals polítics d’aquella societat eren totalment oposats als ideals que governaven a l’època.

Les societats que tot seguit passarem a esmentar les podríem separar per diferents classes, com poden ser per exemple les de classe política, d’esbarjo, mutuals, cooperatives i religioses, entre d’altres. Tot i així les he ordenat per ordre cronològic. Segurament hi havia moltes més associacions anteriors al 1887, ja que és aquests any que surt una llei que obliga a registrar les noves associacions. Un exemple podria ser, i parlo com a opinió personal, ja que no hi ha res escrit, El Coro, que es va fundar el 1862 i que no es va registrar oficialment amb nous estatuts fins al 1888.

Passem doncs a senyalar els diferents punts que tenien en comú les diferents societats tot i que no tenien res a veure les unes amb les altres. En un primer punt podríem destacar que moltes ens assenyalen que per ser soci era imprescindible tenir un ofici o una professió. Tampoc no podien discutir de política ni religió dins del local de la societat i calia el respecte mutu entre els associats.

De forma resumida podem passar a veure també els diferents apartats de la junta i les seves responsabilitats. El president era el que presidia la junta directiva i les juntes generals, donava el vistiplau i signava els rebuts expedits pel tresorer i el comptable. El vicepresident feia les funcions de president quan aquest era absent per algun motiu. El tresorer s’encarregava d’anotar en el llibre d’entrades i sortides, i es feia càrrec dels cobraments i pagaments amb la constància del comptable i el vistiplau del president. El comptable tenia els deures propis del seu càrrec: portava els llibres de comptabilitat i signava els efectes i lliuraments expedits. El secretari s’havia de fer càrrec d’estendre les actes de les reunions que celebressin les juntes directives a les juntes generals de socis i que després de ser aprovades eren signades per ell i pel president. També redactava els comunicats i conservava en el seu poder tots els documents de la societat, exceptuant els del comptable i del tresorer. Els vocals es feien càrrec dels diferents serveis de la societat distribuïts de forma acordada per la junta.

Bé, un cop resumit aquest apartat, passem a veure d’una forma més amplia les societats que varen existir a la nostra vila, les seves finalitats i les obligacions dels seus associats.

Evolució dels indicadors culturals i associatius a Manlleu

Any

Habitants
% Alfabetització
% Alfabetització masculina
% Alfabetització femenina

Entitats creades
1866
4.243
19,8
 33,5
 6,4
 1
 1877
5.314
 22,8
 33,6
 13,0
 8
 1887
 5.322
30,8
45,0
 17,5
9
 1900
5.823
49,3
 64,8
34,0
 21
1910
6.026
 52,7
63,2
 42,9
26
 1920
 5.985
64,2
 70,8
58,1
15
 1930
6.547
71,2
77,0
 65,7
 15
 1940
6.396
81,2
87,0
75,7
1
 1950
 7.294
  —   —   —
4
 1960
9.410
 —   —   —
 2

Data de fundació – Entitat

1.560 – CONFRARIA DEL SANTÍSSIM SACRAMENT

1.812 – Hermandad bajo la protección de la SAGRADA FAMILIA de la fidelísima Villa de Manlleu

1.846 – Hermandad DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES de la Villa de Manlleu

1.858 – CENTRO PAJARL DE Manlleu

1.862 – Sociedad Coral EL PROGRESO MANLLEUENSE

1.864 – ATENEU CATALÀ DE LA CLASSE OBRERA

1.876 – Sociedad Coral MANLLEUENSE

1.877 – SOCIETAT CORAL L’ESTRELLA MANLLEUENSE

1.878 – JOVENTUT CATOLICA

1.882 – Casino LA INDUSTRIAL Manlleuense

1.883 – CASINO UNIVERSAL DE MANLLEU

1.885 – AURORA MANLLEUENSE

1.887 – UNIÓN PROFESIONAL OBRERA de Manlleu

1.888 – SOCIEDAD OBRERA BAJO LA INVOCACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

1.889 – CENTRE CATALÀ

1.890 – CENTRO TRADICIONALISTA DE MANLLEU

1.891 – SOCIETAT DE CAÇA I PESCA DE MANLLEU

1.891 – FOMENT MORAL I MATERIAL

1.891 – FOMENTO MERCANTIL INDUSTRIAL

1.892 – ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MANLLEU Y SU COMARCA

1.892 – Montepio de LA UNIÓN FABRIL DE MANLLEU y su comarca

1.892 – ASOCIACIÓN DE OBREROS DEL CAMPO

1.894 – HERMANDAD LA AMISTAD

1.895 – HERMANDAD DE SANTIAGO

1.896 – LA LIRA

1.897 – OBREROS MANLLEUENSES

1.897 – HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL CARMEN

1.898 – CIRCULO LIBRE REPUBLICANO MANLLEUENSE

1.898 – MONTE-PIO DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN

1.899 – ASSOCIACIÓ CATALANISTA EN RAFAEL CASANOVA

1.902 – PATRONAT OBRER DE MANLLEU

1.903 – COOPERATIVA LA UNIÓ D’AMICS

1.909 – SOCIEDAD DE OFICIALES CARPINTEROS DE MANLLEU

1.909 – Sociedad mutual de socorros LA MUTUAL MANLLEUENSE

1.909 – ASSOCIACIÓ MÚTUA LA PLANA DE VIC

1.910 – COOPERATIVA MUTUA DE PAN Y COMESTIBLES CATOLICA-OBRERA

1.912 – CLUB CICLISTA MANLLEU

1.912 – Sociedad Esperantista AMIKECO

1.912 – ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE BENEFICENCIA DE LA VILLA DE MANLLEU

1.912 – GERMANDAT DE SANTA MARIA DE MANLLEU

1.916 – SINDICATO AGRICOLA DE MANLLEU

1.918 – COOPERATIVA AGRICOLA TRILLADORA MANLLEUENSE

1.918 – SINDICAT CATÒLIC D’OBRERS DEL RAM FABRIL

1.922 – CONGREGACIÓN DE MARIA IMACULADA Y SAN LUIS DE GONZAGA

1.922 – LA UNIÓN CORAL MANLLEUENSE

1.922 – SINDICATO LIBRE DE OFICIOS VARIOS DE MANLLEU

1.922 – FOOT-BALL CLUB MANLLEU

1.922 – SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES

1.930 – SINDICATO DE OBREROS METALÚRGICOS DE MANLLEU

1.931 – LLIGA DE DEFENSA DE L’ARBRE FRUITER

1.931 – A.E.C. MANLLEU

1.934 – AGRUPACIÓ FEMENINA OBRERA D’ESQUERRA

1.934 – Cooperativa POPULAR OBRERA MANLLEUENCA

1.935 – MÚTUA AGRÍCOLA “EL TER” DEL 1935

1.936 – Germandat UNIÓ MUTUAL MANLLEUENCA

Tal com s’ha dit a la introducció, totes les entitats i associacions estaven obligades a registrar-se al Govern Civil de Barcelona. Però per manca de permís per poder consultar el seu arxiu biblioteca, (més de 100 trucades al llarg d’un any ho avalen), no ha estat possible fer més amplies les associacions citades i ni trobar més informació de les següents societats.

Si esteu interessats en tenir el llibre gratuït en format pdf de les societats manlleuenques 1560 – 1936. Enviem un mail.

Biliografia: Xavier Gaja