Anterior Índex Següent

Fundat el 27 de novembre del 1890, estava domiciliada al carrer Call del Ter 35, 1r, pis avui més conegut per Carrer Enric Delaris. Tenia com a finalitat, segons l’article primer del seu reglament, “ser un centre de reunions i facilitar les relacions entre els seus associats i proporcionar les distraccions pròpies d’aquest tipus de societat”. A part també difonia la ideologia carlista.

Pel que fa als socis, n’hi havia de dues classes, els socis propietaris i els socis transeünts.

Els socis propietaris eren els que residien a la vila i ingressaven com a tal, i complien les obligacions exigides pel reglament. Tan sols els de classe propietària podien formar part de la junta. També podien demanar una junta general, però per això feia falta que fos un mínim de trenta socis que ho demanés per escrit i posant en coneixement del president el tema a tractar. A partir d’aquí, i en un temps que no podia superar els quinze dies, es podia celebrar la junta general.

Els socis transeünts eren els que no vivien a la vila i ingressaven com a socis durant la seva estada a la vila. Podien gaudir de les seves dependències, però al contrari que els socis propietaris, aquests no tenien ni veu ni vot a les juntes generals.

Per entrar com a soci, ja sigui com a soci propietari o com a soci transeünt, era imprescindible pertànyer al PartitcentradicioTradicionalista i ser proposat per tres socis propietaris i ser admès per la junta directiva. Un cop proposat, el president ordenava a posar el nom de l’aspirant i dels tres socis en un quadre. Si transcorreguts vuit dies no hi havia cap al·legació en contra, la junta directiva en una votació secreta, declinava la proposició o donava el vistiplau. Per admetre un soci feia falta la meitat més un dels vots dels membres reunits en la junta.

Els socis pagaven una pesseta en rebre el reglament i una quota anual que era voluntària i que anava de les dotze a les trenta-sis pessetes.

Un soci perdia tots els drets si deixava de pagar tres quotes mensuals, per falta o infracció greu dels estatuts, o per baixa voluntària. En aquest darrer cas, el soci ho havia de comunicar per escrit al president.

Pel que fa a la junta directiva, estava formada per un president, dos vicepresidents, un tresorer, un comptable, un bibliotecari, sis vocals, un secretari, i un vicesecretari. Cada any es renovava la meitat de la junta. Els membres podien canviar de càrrec. Això vol dir que si un membre de la junta era tresorer, al cap de mig any, podia passar a president o a qualsevol altre càrrec. Però havien de formar part de la junta durant un mínim de dos anys. Les votacions per als càrrecs es feien mitjançant les juntes generals i es votaven amb paperetes que havien de portar el nom i cognom del candidat.

La junta directiva es reunia en sessió ordinària cada quinze dies, i en sessió extraordinària sempre que el president ho cregués convenient. Però per això feia falta que hi hagués un mínim de 30 socis.

En cas de dissolució, estava previst que els béns que tenia la societat, havien de lliurar-se a l’hospital de la vila.

Aquesta societat no va tenir gaires socis, i això ens ho indica la seva breu existència, ja que es va dissoldre el 17 d’agost de 1898.

Bibliografia: Xavier Gaja