Anterior Índex Següent

l’AGRUPACIÓ FEMENINA OBRERA D’ESQUERRA va ser fundada el 12 de febrer de 1934, tot i que no varen aprovar els estatuts fins al 31 de maig del mateix any, estava domiciliada a l’avinguda de la República 20, baixos avui més conegut com a passeig de Sant Joan.

La seva finalitat era la lluita pel benestar del poble treballador,  la igualtat de condicions entre l’home i la dona i la lluita cultural dels obrers. Organitzaven cursos i conferències per a les seves associades.

Pel que fa als socis, per poder formar part d’aquesta entitat era imprescindible ser dona, tenir més de 16 anys i viure dintre del terme municipal de Manlleu. També era obligatori el respecte mutu entre les associades i l’ajut en cas defemesque necessitat. A part, les dones que treballaven i estaven associades a l’Agrupació passaven a estar associades automàticament en un sindicat. Per al manteniment de l’entitat les sòcies havien de pagar una quota de 50 cèntims de pesseta mensuals, encara que també acceptaven donatius ja sigui en diners en efectiu o en material per a l’entitat. Cal dir que si una sòcia deixava de pagar la quota durant 6 mesos, aquesta quedava automàticament expulsada de l’associació. El mateix passava cas d’haver-hi eleccions i que alguna de les associades es posés a treballar o donar suport a una altra candidatura contrària a les idees aportades per l’Agrupació Femenina Obrera d’Esquerra.

Pel que fa a la junta, en els seus inicis estava formada per Mercè Mas com a presidenta, Ramona Espunya com a vicepresidenta, Elena Martí com a tresorera, Merce Rodas com a secretària i Teresa Mas, Filomena Roca, i Dolors Castells com a vocals. La junta que reunia ordinàriament un cop per setmana i organitzava una junta general cada 6 mesos per tal de passar comptes d’altes i baixes, verificar l’estat de l’Agrupació i renovar la meitat dels components.

L’Agrupació no es podia dissoldre si hi havia un mínim de 10 dones que hi estiguessin en contra i elles mateixes volguessin continuar l’activitat de l’Agrupació. En cas contrari els béns anirien destinats a d’altres entitats més necessitades i els mobles a la Unió General de Treballadors

No ha estat possible trobar cap document que indiqui la data de dissolució de l’Agrupació Femenina Obrera d’Esquerra.

Bibliografia: Xavier Gaja