Anterior Índex Següent

Fundada el 12 d’abril del 1909, estava domiciliada al carrer del Pont 23. Tenia com a finalitat l’assegurança d’animals dedicats al treball, ja fos a l’agricultura o al transport.

Pel que fa a la mútua, s’hi podia inscriure el nombre d’animals que un volgués, sempre amb el vistiplau del veterinari inspector de la mútua. I perquè l’animal fos acceptat era necessari que tingués una edat compresa entre 1 i 12 anys i la quota a pagar era de 5 pessetes pel dret d’entrada i l’1% del valor assignat a l’animal com a fons de provisió. El valor de l’animal variava sempre depenent de l’edat de l’animal. En cas de defunció o d’accident que deixés l’animal inservible per a les feines del camp, els propietaris tenien dret a cobrar una indemnització del 75% del valor assignat a l’animal. En canvi, no tenen dret a indemnització si les causesplanadevic eren originades per pestes.

Pel que fa als socis, hi podia formar part tothom que ho demanés i al contrari que les altres associacions aquesta no posava cap impediment als pagesos que fossin de fora de Manlleu i volguessin ser socis, exceptuant els que vivien fora de la demarcació de la província de Barcelona.

Pel que fa a junta, aquesta estava formada per cinc persones: director, vicedirector, secretari, vicesecretari i tresorer.

No ha estat possible trobar cap document que indiqui l’any de dissolució d’aquesta entitat.

Bibliografis: Xavier Gaja