Anterior Índex Següent

Fundada el 12 de marc de 1876, aquesta societat en el seu reglament tenia el mateix mata-segells que el Progreso Manlleuense. De totes maneres, no es pot considerar com la mateixa societat ja que aquesta disposa d’un reglament totalment diferent. Aquesta societat tenia com a finalitat la instrucció mitjançant el cant coral i l’esbarjo mitjançant un petit cafè que alhora era el la seva seu social. Cal destacar que el local social estava obert només en dies festius fins a les deu de la nit.

Pel que fa als socis, per poder entrar a la societat, era imprescindible ser major de 15 anys, tenir un bon comportament i un ofici conegut. Un cop complerts aquests requisits, el nom de l’aspirant es posava de manifest durant vuit dies. Si passats aquests dies no hi havia cap al·legació en contra, l’individu quedava admès a la societat. elcoroCal destacar que si un membre complia aquests requisit i hagués estat empresonat, o comdemnat per la justícia, li era negada l’entrada i el dret a ser soci exceptuant que la reclusió hagués estat per un motiu polític. La quota a pagar era de 
*6 quartos mensuals per als que rebien les distraccions instructives i recreatives i de 3 quartos per als que només rebien la distracció recreativa. Els socis tenien totalment prohibit menysprear el més mínim de ningú i tan sols estaven permesos els següents jocs: Solo, brisca, dominó, i malilla, sempre seguint les bases imposades per la societat. Els socis podien quedar exclosos si es negaven a ocupar un càrrec dins la societat o simplement pel fet de criticar la junta ja sigui a dins del local social com a fora. Si s’endarrerien de 6 quotes eren avisats i arribades a les 8 quotes d’endarreriment quedaven exclosos. En cas d’haver-se d’absentar de la població per una temporada, els socis estaven obligats a donar-se de baixa i un cop haguessin tornat, podien ser admesos sense cap oposició.

Pel que fa a la junta, estava formada per president, vicepresident, secretari, tresorer i comptable. Els càrrecs tenien una durada de sis mesos, eren totalment voluntaris i eren escollits per majoria absoluta mitjançant una reunió general. Les reunions generals també les podien convocar els socis però per això era necessari que ho demanessin un mínim de 10 socis amb una antelació de 8 dies. L’estat de comptes es passava cada 6 mesos.

En cas de dissolució, els efectes que pertanyien a la societat serien venuts i un cop liquidats els deutes els béns serien repartits entre els socis.

No ha estat possible trobar cap document que indiqui la data de la dissolució.

*Quarto: moneda de coure existent des de finals del segle XVIII fins a finals del segle XIX. 1 cuarto equivalia a 3 cèntims de pesseta

Bibliografia: Xavier Gaja