Anterior Índex Següent

Fundada el 28 de juny de 1877. Domiciliada al carrer del Pont, 40.

Tenia per finalitat l’esbarjo i la instrucció pels seus associats, diasposava d’un cafè i una biblioteca. També organitzava funcions teatrals, ball i cant coral al cafè Garcia. Encara que tot i ser una societat coral pel que fa el cant aquests no era pas el seu fort. Cal dir també que la junta solament autoritzava els següents jocs: Solo, tutti, Brisca, Dominó i Malilla. Amb un límit de diners per a cada jugada.

Aquesta societat tenia un reglament amb data del 5 de juny de 1879, i un altre amb data de 20 de novembre de 1888, tot i que el segon reglament s’hi poden trobar petites modificacions del primer.

Pel que fa als socis, era indispensable ser proposat a la junta per un altre membre ja associat. Si al cap de vuit dies d’haver formulat la petició no hi havia cap oposició, el nouvingut entrava a formar part de la societat automàticament. Era també obligatori ser major de 15 anys, tenir un ofici, un comportament exemplar, i satisfer una entrada de 8 rals i una quota anual de 36 rals.

Els socis podien portar un amic o familiar a la societat sempre que aquest tingués una bona conducta i al cap d’un mes aquests ingressés com a soci.

Els socis també estaven obligats a complir les obligacions imposades per la junta. En cas contrari podien ser expulsats de la societat El mateix passava si es posaven amb la política, amb la religió, o simplement menyspreaven algun membre de la societat o criticaven a la societat en general. També consta que els socis podien ser expulsats si deixaven de pagar les quotes setmanals ja que a la tercera quota d’endarreriment se l’avisava i a la quarta si no es feia efectiu el deute se l’expulsava automàticament i perdia tots els drets.

Pel que fa la junta, aquesta estava formada per un president i quatre vocals. El primer vocal exercia de president. Quant aquest era absent, el segon vocal tenia les funcions de secretari, el tercer feia de comptador i el quart era esocorallaestrellal tresorer. La junta es renovava per la meitat cada 6 mesos. Es renovaven 2 membres el darrer diumenge de juny i els tres restants el darrer diumenge de desembre. La junta feia una reunió mensual per tal de passar comptes i pagar les despeses ocasionades i cada sis mesos presentaven l’estat de comptes als socis. Cal dir també que els càrrecs de la junta eren obligatoris i totalment gratuïts. Per organitzar una junta general era necessària la petició de la 5a part dels socis i les decisions es feien sempre per votació i s’aprovaven sempre que fos per majoria absoluta.

El darrer article del reglament indica que si mai s’havia de dissoldre la societat feia falta que 4/5 parts dels socis hi estiguessin d’acord i si mai s’arribava en aquest extrem aquesta passaria a vendre’s els mobles i efectes, i la quantitat de diners que s’aconseguissin es repartirien a quantitats iguals amb tots els socis.

El 1898 tenia 60 socis, i el 1924, n’hi havia 169.

La Societat Coral l’Estrella es va dissoldre el 1940.

Bibliografia: Xavier Gaja