Anterior Índex Següent

Fundada el 17 d’abril del 1878, estava domiciliada al carrer del Pont, número 9. Tot i que en els seus inicis tenien el local social al carrer Call del Ter, aquesta era una societat de caire privat, i tenia com a finalitat la divulgació del catolicisme i la instrucció religiosa entre els seus associats. També tenia un cafè i un petit teatre, en què la primera obra que varen estrenar varen ser els pastorets.

Al llarg de la seva vida, aquesta entitat va arribar a tenir diferents noms: Joventut Catòlica – Acció Catòlica – Centre Catòlic Recreatiu – Centre Familiar Parroquial – Teatre Centre Familiar – Teatre Centre Manlleu.

Pel que fa als socis, la majoria d’ells formaven part de la classe obrera i de les classes industrials i mercantils. Cal destacar que de socis n’hi havia de tres classes: els acadèmics, els protectors i els honoraris.

Els socis acadèmics eren aquells que no podien tenir més de 40 anys, tenien veu i vot a les reunions generals i podien ser elegits per formar part de la junta directiva. Podien, també, gaudir de totes les dependències de la societat i estaven obligats a assistir als actes religiosos organitzats per la societat. També tenien totalment prohibit parlar el més mínim de política dins del local social. La quota a pagar era d’una pesseta mensual. Un soci perdia la qualitat de soci acadèmic, si es donava de baixa voluntària, si incomplia el reglament, o en complir més de 40 anys, edat limitada per poder gaudir de la qualitat de soci acadèmic.

Els socis protectors eren aquells que no tenien les condicions d’edat per ser soci acadèmic. En canvi, no tenien ni veu ni vot a les reunions generals, i havien de ser admesos per la junta general, però igual que els socis acadèmics, també estaven obligats a l’assistència dels actes religiosos organitzats per la societat. La quota a pagar era voluntària i amb un mínim d’una pesseta mensual. Un soci perdia la qualitat de soci protector si en un temps de sis mesos deixava de pagar la quota.

Els socis honoraris eren els que, proposats per la junta general, es consideressin dignes de tenir aquest títol ja sigui pels seus coneixements acadèmics, per les virtuts demostrades o per l’interès i serveis prestats a la societat.

Pel que fa a la Junta Directiva, estava formada per un president, un vicepresident, un vicepresident 2º, un tresorer, un joventutcatolicabibliotecari, quatre vocals, un secretari 1º i un secretari 2º. Els càrrecs eren escollits cada cinc anys i l’elecció es feia sempre en un diumenge de novembre. La votació era totalment secreta i per la majoria absoluta de vots dels socis acadèmics. Arribat el cas d’haver-hi una vacant durant el mandat, aquesta era coberta per un soci acadèmic escollit a sort per la mateixa junta. Cada tres mesos es celebrava una reunió per tal de passar comptes dels ingressos i despeses i per trametre als socis el corresponent títol.

Aquesta societat tenia també una comissió de propaganda, que estava regida per la junta directiva, i tenia un reglament especial, i que tenia per finalitat, el bon funcionament i l’ampliació de la Joventut Catòlica, mitjançant la distribució de llibres i l’establiment d’escoles catòliques sempre que fos possible.

Un document a l’Arxiu Municipal indica que “a consecuencia de haber contraido un local propio, las condiciones económicas de esta sociedad estan algo atrasadas”. Aquest endarreriment econòmic podria ser degut a una notícia que hem trobat a la revista El Ter de 1898 en què diu que la societat va inaugurar un teatre el dia 12 d’abril de l’any esmentat, teatre que es refereix al teatre Centre.

Com a nota anecdòtica direm que per la mancança econòmica que patia l’entitat, foren els mateixos socis i afeccionats al teatre els que varen els construïren l’escenari.

El 1898 tenia 150 socis, i el 1924 tenia 87 socis majors de 25 anys.

No sabem la data exacta de la dissolució, però sí sabem que va tenir una vida de quasi centenària, tot i que el Teatre Centre encara funciona.

Bibliografia: Xavier Gaja