Anterior Índex Següent

Fundat el 16 de juliol de 1922, estava domiciliat a la plaça Major 8 baixos, avui més coneguda com a plaça de Dalt Vila. Aquest sindicat va estar fundat per 20 individus que tenien per finalitat la defensa dels interessos dels treballadors, organitzant conferències, mítings concursos i cursos gratuïts per als seus associats. El sindicat volia també ser en un futur una base de formació professional, i estava adherit a la Corporación General de Trabajadores “Unión de Sindicatos Libres” que feia de mitjancer en els conflictes entre treballador i empresa.

Pel que fa als socis, n’hi havia de 3 classes, els fundadors, els numeraris i els aspirants. Els fundadors tal com el seu mon indica, eren aquells que havien ingressat al sindicat dintre dels 30 dies de la seva fundació, i havien de ser treballadors de Manlleu que haguessin col·laborat directament en la constitució del sindicat. Els socis numeraris erensindilibre aquells que, fos l’ofici que fos, fes més de 6 mesos que treballaven a Manlleu i fossin majors de 16 anys. Els socis aspirants eren aquells que no passaven dels 16 anys d’edat o feia menys de 6 mesos que treballaven a Manlleu. La junta, si ho creia necessari, podia atorgar els títols de soci protector i soci honorífic a les persones o entitats mereixedores d’aquesta distinció. Per ser soci era imprescindible demanar-ho per escrit i ser avalat per 2 socis fundadors o honorífics Per poder entrar com a soci d’aquests sindicat, l’individu no podia formar part de cap altre sindicat ni organització obrera. Les quotes a pagar eren de 20 cèntims de pesseta setmanals, però en cas de necessitat la junta podia apujar la quota fins al màxim de 50 cèntims. Tot i que els socis aspirants solament pagaven la meitat de la quota aquests no tenien ni veu ni vot a les juntes. Cal dir també que els socis tenien l’obligació d’exercir els càrrecs que li atribuïa la junta.

Pel que fa a la junta, aquesta s’havia de compondre per un mínim de les dues terceres parts de socis fundadors i la resta de socis de número i estava formada per president, vicepresident, tresorer, comptable, secretari i 2 o 4 vocals segons les necessitats de la junta, que es reunia un cop al mes per tal de prendre els acords necessaris. A les reunions hi havia de formar part la majoria de directius per poder aprovar els acords. Cal esmentar també que els membres de la junta tenien l’obligació d’assistir-hi, ja que en cas contrari, si un membre deixava de comparèixer en 3 reunions consecutives sense una causa justificable aquest quedava exclòs del sindicat i perdia tots els drets. Pel mes de gener de cada any la junta directiva celebrava una junta general per tal procedir a l’elecció de la nova junta i passar comptes de l’any anterior. Així    els seus associats podien accedir als comptes per tal de verificar el correcte funcionament. En les assemblees anuals era imprescindible l’assistència mínima de 25 socis fundadors o la meitat de socis per poder prendre una decisió. En cas contrari, es celebrava una segona convocatòria prescindint dels membres que hi assistissin.

En cas de dissolució, estava previst que els béns del sindicat passessin a la Corporación General de trabajadores “Unión de Sindicatos Libres”.

El 1924 tenia 37 socis majors de 25 anys que sabien llegir i escriure.

No ha estat possible trobar informació de la data en què es va dissoldre.

Bibliografia: Xavier Gaja